Hantera kemikalier på ett korrekt sätt

Företag som arbetar med kemikalier måste ha rutiner för hur kemikaliehantering ser ut gällande gällande förvaring, användning och inköp av kemikalier. Det är viktigt att ha tydlig ansvarsfördelning vid hantering av kemikalier och att förebygga skador och risker kopplade till verksamheten.

Inventering

Vid förvaring av kemikalier måste en inventering av dessa ske med jämna mellanrum. Utgångna kemikalier ska skickas till godkänd entreprenör och alla förteckningslistor ska hållas ordentligt uppdaterade. 

Förvaring

Säkerhetsdatabladen för olika kemikalier innehåller i regel information om hur respektive produkt ska förvaras på ett säkert sätt. Hälso- och miljöfarliga produkter bör förvaras med förebyggande av hälso- och miljörisker och lämpligt absorptionsmedel ska finnas tillgängligt i tillräcklig mängd vid eventuellt spill. 

För att lättflyktiga kemikalier inte ska emitteras ut i luft och på grund av läckagerisk ska kemikalier förvaras med lock, om det inte är i direkt anslutning till användning av den aktuella kemikalien. Det är också viktigt att förvara kemikalier i tankar och cisterner som är producerade av ett material som är beständigt. Exempelvis är produkter i glasfiber mycket tåliga mot de allra flesta typer av kemikalier. Vidare ska särskild hänsyn tas till samförvaring och lämpliga rekommendationer ska tilldelas lagerpersonalen för att undvika felaktig samförvaring.

Märkning av kemiska produkter

Enligt gällande miljölagstiftning ska alla förpackningar vara märkta med produktnamn, farosymbol, mm. Om märkningen uteblir på grund av ytteremballage eller omtappning, ska uppmärkning ske. Mindre kärl behöver inte märkning.

Riskanalys

En riskanalys ska genomföras för att kartlägga risken med kemiska ämnen i produkter och processer. Företaget själv avgör vilken metod som passar bäst att använda vid riskanalysen. Som vägledning kan följande formel användas:

Risktal = Farlighet x Mängd x Exponering.

Vid bedömning av resultatet av en riskanalys bör ni ta hänsyn till att formeln inte är uttömmande och därför bör en rimlighetsbedömning förekomma innan ni planerar vidare åtgärder.

Ansvar

Generellt sett ansvarar företagsledningen för kemikaliehanteringen men flera ansvariga för kemikaliehantering kan utses med ett för var och en dokumenterat ansvarsområde. Namn och telefon till dessa personer ska anslås tydligt i respektive lager. 

Utbildning

All ny personal som kommer att arbeta med kemikalier ska genomgå en grundutbildning innan de tillåts arbeta självständigt i lagret. Även befintlig personal måste med jämna mellanrum få en säkerhetsgenomgång med syfte att förebygga hälso- och miljörisker i verksamheten.  Genomgången introduktion respektive säkerhetsgenomgång ska dokumenteras och signeras av deltagare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *